Sınırlı sayıda çocuk için %50 indirim! HEMEN AL
 1. TURKISH FOR KIDS LLC. ( ” StarlyKID (ŞİRKET)”olarak anılacaktır.)

112 Capitol Trail Suite A111,Newark,DE 1971 USA Vergi Numarası:32-0674325

E-mail: info@StarlyKID.com

Bundan sonra sözleşmede şirket StarlyKID olarak anılacaktır.

 1. İSİM SOYİSİM :

TC/PASAPORT NO:

DOĞUM TARİHİ:

DOĞUM YERİ:

EMAİL:

ADRES: 

Bundan sonra sözleşmede ÖĞRETMEN olarak isimlendirilecektir.

Her iki Taraf sözleşmede gösterdikleri adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Taraflar e-mail adreslerine yapılan bildirileri yazılı tebligat olarak kabul ederler. Taraflar yazılı tebligatı elden teslim, posta veya posta kuryesi, veya elektronik posta gibi diğer yollarla da yapabileceklerini kabul ederler. İşbu sözleşmede: sözleşme kelimesinden kastedilen, bu sözleşmenin taraflarıyla 20.10.2022 tarihinde akdedilen bu sözleşmedir.

Sözleşmenin Konusu Ve Amacı

İş bu sözleşmenin konusu: Şirketin, öğretmenden yapmasını istediği şirketin çalışma alanıyla ilgili her türlü işin öğretmen tarafından yapılmasıyla ilgili karşılıklı hak ve yükümlülükleri ihtiva eder. Bu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülükler 4857 sayılı iş kanunu kapsamında değildir.

MADDE-1: Şirketin Hakları Ve Sorumluluğu

 1. StarlyKID’in Hakları:
  • StarlyKID, Öğretmenin bu Sözleşmede, bu Sözleşmenin Eklerinde ve Öğretmen ile StarlyKID arasındaki (eğer varsa) diğer ayrı sözleşmelerde kararlaştırılan tüm sorumlulukları düzgün ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmesini talep eder.
  • StarlyKID, StarlyKID öğrencilerine öğretimin sağlanmasında, Öğretmen tarafından sağlanan tüm bilgi, belge ve öğretim materyallerini kullanabilir. (StarlyKID tarafından kullanılmayan herhangi bir gizli bilgi, belge veya öğretim materyali olması durumunda, Öğretmen StarlyKID ‘i bilgilendirecektir.)
  • Öğretmen StarlyKID’in derslerde kullandığı her türlü materyalleri, tüm belge ve bilgileri, 3. taraf uygulamaları, özel video programlarını ve şirketin öğretmene sunduğu tüm diğer yöntem-teknik ve materyalleri StarlyKID dışında kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu taahhüt, sözleşme herhangi bir sebeple sona ermiş olsa da süresiz olarak geçerlidir.
  • StarlyKID, Öğretmenin bu Sözleşmede, bu Sözleşmenin Eklerinde ve Öğretmen ile StarlyKID arasındaki (eğer varsa) diğer ayrı sözleşmelerde belirtilen bir veya daha fazla sorumluluğu ihlal etmesi durumunda, Öğretmenle olan Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır. Bu gibi durumlarda, StarlyKID, Öğretmenin ihlalleri nedeniyle Sözleşmeyi feshederse, StarlyKID öğretmen tarafından uygun biçimde yapılmış öğretim hizmet ücretlerini Öğretmene ödemekle yükümlüdür.
  • StarlyKID hiçbir gerekçe göstermeksizin ve tazminat söz konusu olmaksızın sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutar ve öğretmenin StarlyKID ile tüm ilişkisini sonlandırabilir.
  • StarlyKID olağan veya olağan dışı sebeplerle eğitime ara vermesi veya eğitimi tamamen sonlandırma kararı alması durumunda sözleşme ve sorumluluklarını sonlandırma hakkına sahiptir.
 1. StarlyKID’in Sorumlulukları:
  • StarlyKID, Öğretmene bu sözleşmenin EK_1 kısmında açıklanan ödeme zaman çizelgesi ve yöntemleri ile ödeme yapacaktır. Bu ödemeye vergiler ve her türlü sair ödemeler dâhildir.
  • Ödemeler her ayın 20’sinde öğretmenin bildirmiş olduğu bankanın dolar hesap numarasına yapılır.
  • Şirketin elinde olmayan gecikmelerden dolayı şirket sorumlu değildir. Mücbir sebep olmaksızın aylık ödemelerin üst üste 3 ay gecikmesi durumunda öğretmen tarafından fesih için süre şartına uyulmaksızın sözleşme haklı sebeplerle feshedilebilir. Bu sözleşmeye göre doğabilecek ücret hakkı 4857 sayılı iş kanunu kapsamında ücret hakkı değildir.
  • StarlyKID, Öğretmeni öğretim öncesinde, sırasında ve sonrasında destekleyici ve ayrıca Öğretmen’i dil öğretim becerilerini geliştirmede destekleyici programları oluşturacaktır.
  • StarlyKID, bu tür materyallerin telif haklarına ve kullanım amaçlarına saygı göstermesi şartıyla öğretmene müfredat ve öğretim materyalleri veri tabanına erişimde destek olacaktır.
  • StarlyKID, öğretmenlerin deneyim, beceri ve diğer konularda birbirleriyle değiş tokuş edip öğrenebilecekleri bir ortam oluşturmak amacıyla, Öğretmenin “StarlyKID büyük ailesinin” bir parçası gibi hissetmesi için StarlyKID’in “Öğretmenler Topluluğunu” oluşturacak ve yönetecektir.

MADDE-2: Öğretmenin Hakları Ve Sorumlulukları

 1. Öğretmenin Hakları:
  • Öğretmen, bu Sözleşmenin EK-1 kısmında belirtilen öğretim hizmet ücretleri ile StarlyKID’den ödeme alacaktır.
  • Öğretmen, öğretim öncesi, sırası ve sonrasında StarlyKID’den destek alacak ve ayrıca yabancı dil öğretme becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli StarlyKID programlarına katılabilecektir.
  • Öğretmen, StarlyKID’in (veya StarlyKID tarafından desteklenen) müfredat ve öğretim materyallerinin veri tabanına, bu tür materyallerin telif haklarına ve kullanım amaçlarına saygı göstererek erişebilir.
  • Öğretmen StarlyKID’in “öğretmenler topluluğu”na katılabilecek ve “StarlyKID’in büyük ailesinin” bir parçası olarak kabul edilecek ve bu nedenle deneyim, beceri ve diğer konularda birbirlerinden öğrenme ve bilgi alışverişinde bulunma ve şansına sahip olacaktır.
 2. Öğretmenin Sorumlulukları:
  • Öğretmen, StarlyKID ile görüşüldüğü ve kararlaştırıldığı şekilde öğretim ve zaman çizelgesine ilişkin olarak StarlyKID’in şart ve politikalarını izleyecektir.
  • Öğretmen (talep varsa) haftada en az 12 saat çalışmalıdır, bu da 24 derse eşdeğerdir.
  • Öğretmen, öğretimin StarlyKID ve öğrencilerle mutabık kalınan öğrenme yol haritası, müfredat, zaman çizelgesi ve yöntemlerine uygun olarak yapılmasını sağlayacaktır.
  • Öğretmen, StarlyKID ve öğrencilere gereken öğretim kalitesini sağlamalıdır.
  • Öğretmen, StarlyKID ile müsait zamanı hakkında sık sık güncelleme yapacaktır, böylece StarlyKID bu zamanlarda öğretmen için uygun öğrenciler ayarlayabilir.
  • Öğretmen, tüm dersleri Öğretmen ve StarlyKID arasında kararlaştırıldığı şekilde öğretecek ve derslerin dakikliğini sağlayacaktır.
  • Öğretmen kendisini StarlyKID ailesinin ayrılmaz bir parçası görerek öğretim plan ve programının geliştirilmesi hususunda bilgi, birikim, deneyim ve yeteneklerini paylaşmak konusunda istekli olmalıdır.
  • Öğretmen haftada bir kere yapılan öğretmen toplantısına tam vaktinde (ekstrem bir durum olmadığı sürece) ve her hafta katılacaktır. Ekstrem bir durum olması halinde toplantıdan en az 1 saat önce bu durumu bildirecektir.
  • Öğretmen oryantasyon programına eksiksiz katılacak ve oryantasyonu tamamlayana kadar programını açamayacaktır.
  • Öğretmen oryantasyon sonrası öğrencilerin kendi programından ders rezervasyonu planlamasının öğrencinin insiyatifinde olduğunun bilincinde olmalıdır.
 • Öğretmen, StarlyKID öğrencilerinin tüm kişisel bilgilerini ve öğretim süresince erişebileceği StarlyKID ile ilgili diğer bilgileri koruyacaktır. Öğretmenin bu tür bilgileri hiçbir koşulda açıklamasına veya yasaların gerektirdiği durumlar dışında StarlyKID ile ilgili olmayan herhangi bir amaçla kullanmasına izin verilmez.
 • Öğretmen, öğrencilerin kişisel fotoğraf, video, ses kaydı, telefon numarası, e-posta veya sosyal medya hesapları dâhil olmak üzere tüm iletişim ve kişisel verilerini korumakla yükümlüdür ve bunları kullanamaz veya paylaşamaz. Bu sorumluluğun ihlal edilmesi durumunda her türlü yasal yaptırımdan öğretmen sorumludur. Ayrıca bu ihlal durumu, sözleşmenin sona ermesinin yanı sıra cezaya ve para cezalarının ödenmesine de yol açabilir.
 • Öğretmen doğrudan StarlyKID öğrencilerinden ödeme almayacak veya bu öğrencilerle açıklanmayan başka anlaşmalar yapmayacaktır. Öğretmene yapılacak tüm ödemeler StarlyKID üzerinden yapılacaktır. Öğrencinin doğrudan öğretmene ödeme yapmak istemesi durumunda, öğretmen bunu reddeder ve derhal StarlyKID’i bu durum hakkında bilgilendirir. StarlyKID, Öğretmenin StarlyKID tarafından kararlaştırılmadan doğrudan öğrencilerden ödeme aldığını öğrenirse, bu durum, bu Sözleşmenin sona ermesinin yanı sıra cezalara ve para cezalarının ödenmesine de yol açabilir.
 • Öğretmen müfredata uygun olmak şartıyla derslerini kendi yöntem, Teknik ve materyalleriyle kişiselleştirerek geliştirebilir. Ancak derste kullandığı her türlü materyalin telif ve yasal sorumluluğu öğretmene aittir.
 • Bu Sözleşmenin doğasına ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak, Öğretmen kişisel gelir vergisinin dosyalanmasından ve ödenmesinden kendisi sorumlu olacaktır.
 • Öğretmen, şirketin kendisinden yapılmasını istediği, sözleşmenin konusu olan işleri istenen süre içinde, süre öngörülmeyen hallerde makul süre içinde yapıp teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. Öğretmen, söz konusu işi yaparken özen ve ihtimam göstermeyi, oluşabilecek kusurları şirketin kendisine verdiği süre içinde gidermeyi, söz konusu işe ilişkin bilgi güvenliğine ve gizliliğe riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • Öğretmen, şirketin işlerini yaparken haberdar olduğu; şirketle ilgili herhangi bir bilgi ve veriyi ve şirketin müşterilerinden gerek gerçek şahıslar gerek tüzel kişilerle ilgili korunması gereken verileri ve bilgileri korumayı ve başka kişi ve şirket ile udemy, youtube gibi başka platformlarda paylaşmamayı kabul ve taahhüt eder. Bu taahhüt, sözleşme herhangi bir sebeple sona ermiş olsa da süresiz olarak geçerlidir. Öğretmen bu taahhüdün ihlali halinde bu durum, sözleşmenin sona ermesinin yanı sıra cezaya ve para cezalarının ödenmesine de yol açabilir. Şirket maddi ve manevi tazminat davası açma hakkını saklı tutar.
 • Öğretmen, öğretmenlik hizmetleri için başka şirket veya kuruluşlarla herhangi bir sözleşme yapamaz, sözleşme imzalamadan bile olsa çocuklara yabancı dil olarak Türkçe’nin öğretimi konusunda online hizmet sunan farklı bir özel kurumda ders veremez. Bununla birlikte, Eğitmen, Platformda Eğitmen Hizmetlerini sunarken veya sağlarken ve bundan sonraki üç (3) yıl boyunca, doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya başkalarıyla birlikte, herhangi bir Öğrencinin StarlyKID ile olan ilişkisini veya diğer ilişkilerini sonlandırmak ve StarlyKID dışında Öğretmen Hizmetlerini almasını sağlayamaz. StarlyKID’ten öğretmenin ayrılması durumunda ise  bundan sonraki üç (3) yıl boyunca, doğrudan veya dolaylı olarak çocuklara yabancı dil olarak Türkçe’nin öğretimi konusunda online hizmet sunan farklı bir özel kurumda ders veremez. Öğrencilerle StarlyKID dışında herhangi bir iletişim kanalıyla ya da StarlyKID iletişim kanallarıyla iletişime geçerek para teklif veya talep edemez. Sözleşme sona ermiş olsa dahi hiçbir şekilde şirkete ait özel bilgileri, öğretim yöntem tekniklerini, materyal bilgilerini vb. her türlü şirkete ait gizli belge ve bilgileri 3. şahıslarla paylaşamaz.
 • Öğretmen çalışma saatlerini şirketin işlerini istenilen seviyede ve zamanında yetiştirmek şartıyla kendine göre ayarlayabilir.
 • Öğretmen iletişim kanallarını her zaman açık tutmayı kabul ve taahhüt eder. İletişim bilgilerinde meydana gelen herhangi bir değişiklik durumunda StarlyKID’I bilgilendirmekle sorumludur.
 • Öğretmen, şirketin işlerini yaparken kendi şahsi e-mail adresini kullanamaz. Şirket yeni bir e-mail adresi açacak ve öğretmene teslim edecek şirketin işleriyle ilgili görüşmeler ve yazışmalar bu e-mail üzerinden yapılacaktır.
 • Öğretmen, toplantılar veya ders esnasındaki görüntü, ses ve videosunun herhangi bir medya kanalında marketing çalışmalarında reklam amaçlı kullanılabileceğini ya da öğrenci ve öğretmenin gelişiminin takibi amacıyla saklanabileceğini kabul eder.
 • Öğretmen bir (1) yıl şirketin işlerini yapmayı taahhüt eder. Şirket ile mutabakata varmaksızın ayrıldığı takdirde sözleşmede şirketin bu durumdan doğacak maddi zararını ödemeyi kabul eder. 
 • Sözleşmenin sonlandırılması durumunda kendisine verilen öğretmen setini eksiksiz teslim etmelidir. (Öğretmen Seti İçeriği: 1 adet StarlyKID tişörtü, 1 adet StarlyKID Ayaklı masa bayrağı, 1 adet StarlyKID yaka isimliği, 1 adet Harry Potter asası, 1 çift tahta ritim çubukları, 1 adet tef, 1 adet ışıklı ödül yıldızı, 1 adet peluş ödül yıldızı, 1 adet kırmızı kutu, 1 adet beyaz yazı tahtası, 4 renk lego, 5 adet Starly KID parmak kuklası)
 • MADDE-3: Sözleşmenin Feshi
 • Sözleşme imzalandığı tarihte başlar ve imzalandığı tarihten itibaren bir (1) yıl süreyle geçerlidir. Öğretmen bir (1) yıl şirketteki sorumlu olduğu işlerini yapmayı kabul ve taahhüt eder. Sözleşme taraflar yazılı olarak tekrar etmesini istemedikçe, her yıl yeni bir sözleşme imzalanmasına gerek olmadan tüm maddeleri aynı kalmak koşuluyla tekrarlanır. Fakat mücbir sebepler ile şirketin üst üste üç (3) ay hak edilen bedeli ödememesi durumunda, Öğretmen sözleşmeyi süre önellerine uymadan yazılı bildirimle her zaman feshedebilir. Öğretmen bir (1) yıl  dolmadan şirketin işlerini yapmayı bırakırsa işbu sözleşmede şirketin maddi zararını ödemeyi kabul eder. Şirket; bir ay önceden yazılı olarak bildirmek şartıyla herhangi bir zamanda sözleşmeyi süre sonunu beklemeksizin, herhangi bir ek ücret, tazminat ya da cezai şart ödemeden tek taraflı olarak her zaman feshedebilir. Fesih tarihine kadar tarafların doğmuş hak ve alacakları mahfuzdur. Sözleşmenin feshedilmesi halinde her iki tarafta o ana kadar kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmeye mecburdur

MADDE-4: Hizmet tanımı ve ücretler

 1. Tanım: Öğretmen, StarlyKID öğrencilerine, StarlyKID hüküm ve politikalarına uygun olarak yabancı dil öğretim hizmetlerini yerine getirecektir.
 2. Öğretim Ücretleri:
  • Bu tür öğretim hizmetlerinin sağlanmasında Öğretmen, işbu Sözleşmenin EK 1’inde öngörülen öğretim hizmeti ücretleri ile ücretlendirilecektir.
  • Ayrıntılı ödeme zaman çizelgesi ve yöntemleri bu Sözleşmenin EK-1 kısmında açıklanmıştır.
 1. Derslerin Yürütülmesi ve Kayıt Altına Alınması:
  • Öğretmen, StarlyKID ‘in gerekli takibi yapabilmesi ve Öğretmene ödeme yapabilmesi için StarlyKID’in yönergelerine uygun olarak StarlyKID’in online takip sistemine tüm dersler hakkında bilgileri sık ve zamanında olarak doğru bir şekilde girecektir.
  • Tüm dersler için, Öğretmen derslerin kayıtlarını StarlyKID yönergelerine uygun olarak yapacaktır. Kayıtlar daha sonra yönergelere uygun olarak StarlyKID’in öğretmen yönetimi bölümüne yüklenecek veya gönderilecektir. Kayıtlar StarlyKID tarafından sınıflardaki eğitim kalitesini değerlendirmenin yanı sıra Öğretmenin öğretim becerilerini ve StarlyKID öğrencilerinin öğrenme deneyimini geliştirmek için kullanılacaktır.
  • Tüm dersler için Öğretmen, StarlyKID tarafından sağlanan sanal sınıf hesabını kullanacaktır Teknik veya başka sorunlar olması durumunda; bu tür durumlar hemen StarlyKID’e bildirilecek ve StarlyKID tarafından belirlenen alternatif çözüm yolları kullanılacaktır.
  • Öğretimin yürütülmesinde, Öğretmen profesyonel bir imaj sergilemek için StarlyKID tişörtü dışında şık giyinmeli ve açık veya resmî olmayan kıyafetlerden kaçınmalıdır.
  • StarlyKID, öğretmeni dışa dönük ve hevesli olmaya ve öğretimde profesyonelliği sağlarken arkadaşça bir öğrenme ortamı oluşturmaya teşvik eder.
  • Öğretmen, çevrimiçi derslerinin yürütülmesine izin verecek iyi ve istikrarlı bir internet bağlantısına sahip olmaktan sorumlu olacaktır. (İnternet bağlantısının minimum 0,3 Mbps hızında stabil olması önerilir.) Öğretmen, derslerin etkili olmasını en iyi hale getirmek için web kamerasını etkinleştirmelidir ve mikrofonlu bir kulaklık kullanarak derslerini sürdürmelidir.

MADDE-5 İptal Koşulları

 1. Öğretmenin herhangi bir nedenle ders iptal etmek zorunda kaldığında programda yazan ders saatinden en az 24 saat önce StarlyKID ‘e telefon yoluyla bildirimde bulunmalıdır.
 • Öğretmen belirtilen süreden daha az bir sürede bildirim yapmaksızın dersi iptal ettiğinde, bu dersi telafi etmek için tekrar planlama yapar.
 • Öğretmen bu tür bildirimleri hiç yapmadan derse katılmadığında, aynı öğrenci ile telafi dersi yapar ve bunun için StarlyKID’ten ücret talep edemez. (Bu iptal ve telafi ders koşulları öğretmenin sunacağı geçerli mazeretin StarlyKID tarafından değerlendirilip kabul edilmesi durumunda uygulanmayabilir.)
 1. Öğretmen izne ayrılacağı dönemleri en az 7 gün önceden StarlyKID takviminden kapatmalı ve olası programlanmış herhangi bir dersin iptaline sebebiyet vermemelidir.
 2. Başlamış bir dersin herhangi bir sebeple kesintiye uğraması durumunda öğretmen kesintiye uğrayan ders için herhangi bir ücret talep etmeksizin öğrenci ile bu dersi yeninden planlayarak tekrarlamalıdır. Öğretmen kesintiye uğrayan ve sonrasında tekrarladığı telafi dersi için tek bir ders ücreti alma hakkına sahiptir.
 3. Öğrencinin dersin işleniş tarzından memnun kalmaması ve öğretmen değişikliği talep etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumunda gerekli değişiklik StarlyKID tarafından sağlanacak ve öğrenci ile yapılan son ders için öğretmene ödeme yapılması ya da yapılmaması kararı StarlyKID’e ait olacaktır.

MADDE-5 Ödeme zaman çizelgesi ve yöntemleri

5.1 Öğretmen, StarlyKID tarafından talep edildiği şekilde eksiksiz ve doğru ödeme bilgilerini sağlayacaktır. Verilen eksik veya yanlış bilgiler nedeniyle Öğretmenin ödeme almaması durumunda StarlyKID sorumlu olmayacaktır.

 1. StarlyKID, Öğretmene ayda bir ödeme yapacaktır. Lütfen ödeme bankaları veya üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcılarının koşulları altında, StarlyKID tarafından ödemenin yapılmasından Öğretmenin ödeme almasına kadar biraz zaman alacağını dikkate alınız (genellikle, bu bir (1) ila (4) iş günü arasındadır, ancak bazen bu, Öğretmenin ikamet ettiği ülkeye, alıcı bankalara ve kullanılan ödeme ortaklarına bağlı olarak daha uzun olabilir). Aşağıdaki koşullar yerine getirildiği takdirde, ödeme yukarıda belirtilen zaman çizelgesine uygun olarak StarlyKID tarafından yapılacaktır:
  • Öğretmenin ders saati sayısı bilgisi eksiksiz ve doğru olarak kaydedilmişse
  • Öğretmen, özel ders hizmetlerinin yapıldığı ayın son tarihinden önce StarlyKID tarafından talep edildiği şekilde eksiksiz ve doğru ödeme bilgilerini sağlarsa. (Öğretmenin bu bilgileri geç vermesi durumunda, ödeme tutarı bir sonraki ayın ödeme tutarına eklenerek ödenebilir.)
 2. StarlyKID ‘in kontrolü dışında olan ve StarlyKID‘in hatasından kaynaklanmayan öngörülemeyen sorunların ortaya çıktığı nadir durumlarda (örneğin ödeme bankalarından veya üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcılarından gelen teknik sorunlar), ödeme gecikebilir, ancak StarlyKID Öğretmenin ödemeyi en kısa sürede alabilmesi için mümkün olan en iyi çabayı gösterecektir.
 3. Ödenecek tutarın ödenmesi için her defasında ödeme tutarının minimum sınırdan büyük olması gerekir. Bu minimum sınır, işbu belgeyle Türkiye’de ikamet eden öğretmenler için 1.000 TL (bin Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. Ödeme tutarının bu alt sınırdan az olması durumunda, bu tutar ödenecek alt sınırdan büyük olana kadar bir sonraki ayın ödeme tutarına eklenerek ödenir
 4. Eğer Öğretmen bu Sözleşmedeki şartlara uymazsa, StarlyKID Öğretmene ödenen öğretim hizmet ücretlerinden belirli “ceza” tutarlarını çıkarma hakkına sahip olacaktır.

MADDE-6 : Değişiklikler

İşbu Sözleşme üzerinde yapılan değişiklikler veya eklemeler yazılı olmadığı ve her bir taraf tarafından imza edilmediği sürece yürürlüğe girmeyecektir. Her iki tarafın muvafakatiyle sözleşme üzerinde değişiklikler yapılabilir.

MADDE-8: Diğer Hükümler

 1. Bu Sözleşme StarlyKID ile Öğretmen arasında herhangi bir “işveren-işçi” ilişkisi oluşturmaz, çünkü bu bir iş sözleşmesi değil, bir hizmet sözleşmesidir. Öğretmen, Öğretmenin ikamet ettiği ülkede, Öğretmenin öğretim hizmetlerini sağlamak amacıyla bağımsız bir işle meşgul olma ve bu Sözleşmeye girme haklarına sahip olduğunu ve öğretimin sağlanmasının Öğretmenin kişisel iradesi üzerine olduğunu garanti eder. StarlyKID, öğretim hizmetlerinin yürütülmesi sırasında Öğretmenin kişisel eylemlerinden sorumlu olmayacaktır.
 2. Öğretmen ve StarlyKID, her taraf için en yüksek değerleri oluşturmak ve öğrencilere mümkün olan eğitim kalitesini getirmek için bu Sözleşmedeki tüm şartlara tam ve doğru bir şekilde uymayı kabul eder.
 3. Bu Sözleşmede bulunan EK-1, EK-2 ve EK-3 bu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır ve her iki tarafça da onaylanmalıdır.
 4. Ekler ve diğer ayrı sözleşmeler (eğer varsa) dâhil olmak üzere bu Sözleşmedeki tüm değişiklikler ve eklemeler, hem Öğretmen hem de StarlyKID tarafından kabul edilmelidir.
 5. Bu Sözleşme Türkiye Cunhuriyeti yasalarına, Amerika Birleşik Devletleri yasalarına ve Öğretmenin ikamet ettiği ülke yasalarına tabidir. Farklı yorumların söz konusu olduğu durumlarda Türkiye Cumhuriyeti yasaları geçerli olacaktır.
 6. Öğretmen ve StarlyKID, her iki tarafın çıkarlarını en iyi şekilde sağlamak, karşılıklı olarak birbirlerini desteklemek ve bu Sözleşmenin şartlarını uygulamak için gereken her şeyi yapmayı kabul eder.
 7. Bu Anlaşma süresince, herhangi bir zorluk veya sorun ortaya çıkarsa, her iki taraf da durumu işbirliği içinde hızlı bir şekilde çözmek için mümkün olan en kısa sürede birbirini bilgilendirecektir.
 8. Her iki taraf arasındaki uyuşmazlıklar veya anlaşmazlıklar dostane ve işbirliğine dayalı bir şekilde müzakere ve arabuluculuk yoluyla çözülecektir. Müzakere ve arabuluculuk yoluyla kabul edilebilir bir çözüme ulaşılamaması durumunda, taraflardan biri veya her ikisi Türkiye’deki mahkemelerde veya Öğretmenin ikamet ettiği ülkede uzlaşma talebinde bulunabilir.
 9. Bu Sözleşme, işbu Sözleşmenin 1. Sayfasında belirtilen imza tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
 10. Bu sözleşmede geçen “para cezaları” Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre belirlenir ve tüm cezalar toplamda öğretmenin son 2 aylık kazancını geçemez. 

ÖĞRETMEN TURKISH4KIDS LLC

(StarlyKID)TEMSİLEN

Gamze BEYAZ

Ekler:

 1. – Öğretim ücretleri, hizmetler ve sözleşme süresi
 2. – Tarafların nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopileri
 3. – Öğretmenin diploması ya da onaylı traskript belge

EK-1

 1. StarlyKID’de Öğretim Ücretleri
 • Öğretmenin 25 dakikalık bir ders için ders başına ücreti 7 dolardır.
 • Öğretmenin 40 dakikalık bir ders için ders başına ücreti 10 dolardır.
 • Daha önce planlanmış bir sınıfa 2 saatten az bir süre içinde gelmemek veya önceden bildirimde bulunmamak, aynı zamanda gelmeme olarak da bilinir, toplam aylık ikramiyeden etkilenen sınıf başına 1 dolar kesinti ile sonuçlanacaktır.

-Deneme dersleri için, öğretmene ödeme yapılmayacaktır.

-Öğretmenle ilgili teknik sorunlar, öğretmen iptali veya öğretmenin gelmemesi nedeniyle iptal edilen dersler için öğretmene ödeme yapılmayacaktır.

 • Öğrencinin getirdiği yeni bir öğrencinin paket alması durumunda yeni öğrenci getiren öğrenciye teşvik amaçlı 1 ders bonus ders hediye edilecektir. Öğretmen bu ders için öğrenci kendisine geldiyse tek sefer için ödeme almayacaktır.
 1. Hizmetler ve Sözleşme Süresi

-Öğretmenin işbu Sözleşme kapsamında hizmet vereceği süre, taraflarca yazılı olarak uzatılmadıkça veya yukarıdaki Bölüm 5 kapsamında daha önce feshedilmedikçe imzalandığı tarihten itibaren 1 yıldır. Öğretmenin veya StarlyKID’in sözleşmeyi yenilemeyeceğini önceden bildirmemesi durumunda her sene sözleşme otomatik yenilenecektir.

Öğretmen tarafından sağlanacak hizmetler (“Hizmetler ”) aşağıdakilerden oluşacaktır:

-Şirket platformunu kullanarak çevrimiçi derslerin öğretilmesi (ders süresi, BT

Sorunlarını düzeltmek için harcanan süre dahil olmak üzere 25 dakika olacaktır) Öğretim  süresi ve teknik zorluklar, zaman diliminin 28. Dakikasını geçemez);

-Teslimatların zamanında sağlanması. Geri bildirim/birim değerlendirme raporlarının

zamanında sunulmadığı herhangi bir sınıf eksik olarak kabul edilir ve bu nedenle ödeme için uygun değildir. Ayrıntı gereksinimleri ve son teslim tarihi aşağıdaki gibidir:

ÖğeZaman Dilimi/ Detaylar
Ana ders sınıf geri bildirimi12 saat
Deneme sınıfı geri bildirimiDerhal
Öğrenci Görüşme Raporları( Değerlendirme sadece öğretmenleri için geçerlidir)12 saat
Öğretim Programı4 hafta önceden
Öğretmen BT sorunlarıTURKISH4KIDS LLC. (StarlyKID) personelinin yardımıyla hızlı bir şekilde çözülür